Odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2014. Godini Ispis
 
Odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada s područja RAKOVOG POTOKA obavljat će se u razdoblju od 30.-31.07.2014. godine prema Planu prikupljanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada za 2014. godinu. 
U kontejnere za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada dozvoljeno je odlagati drveni otpad, namještaj, madrace, metalni otpad, male kućanske aparate i sličan otpad iz kućanstava.
 
U krupni (glomazni) komunalni otpad nije dozvoljeno odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućine, ulja, boje, kiseline te drugi problematični i opasni otpad, građevinski otpad, zemlju, uginule životinje i životinjski izmet.
 
Također, napominjemo da svoj glomazni otpad, u manjim količinama, možete zbrinuti u reciklažnom dvorištu kod sajmišta tijekom cijele godine, bez naknade.
 
Za zbrinjavanje olupina vozila i velikih kućanskih aparata tijekom cijele godine i bez naknade možete nazvati tvrtku CE-ZA-R na besplatni broj telefona 0800 0204.
 
Za zbrinjavanje azbesta i azbestnih ploča tijekom cijele godine i bez naknade možete nazvati tvrtku CIAK na besplatni broj telefona 0800 0003.
 
Vaš Komunalac d.o.o. Samobor