Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
 • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Stoer civilne zatite grada Samobora otvorio je e-mail adresu i broj mobitela

otvorene za gra?anstvo. Mole sugra?anke i sugra?ane da kontakte Stoera

koriste isklju?ivo za pitanja vezana uz novonastalu epidemioloku situaciju.

Tako?er, napominju da ?e svi dobiti odgovore na svoje upite, ali mole za strpljenje

zbog o?ekivanog velikog broja upita i telefonskih poziva.

Predsjednik VMO RP
Branimir iljak

Ažurirano Subota, 21 Ožujak 2020 22:01
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Grad Samobor donio je niz mjera pomo?i u svrhu prevladavanja poteko?a

nastalih aktualnom epidemiolokom situacijom

Dana 18. oujka 2020. gradona?elnik grada Samobora donio je niz odluka

u svrhu pomo?i gospodarstvu i gra?anima grada Samobora u prevladavanju

poteko?a izazvanih aktualnom epidemiolokom situacijom.

Donesene su sljede?e odluke:

1. U razdoblju od 16. oujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade

Republike Hrvatske roditelji koji ne?e koristiti usluge gradskih dje?jih vrti?a

osloba?aju se pla?anja usluga sukladno broju dana izostanaka djeteta iz vrti?a.

2. U razdoblju od 16. oujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade

Republike Hrvatske roditelji se osloba?aju pla?anja usluga kolske prehrane i

produenog boravka za sve u?enika koji su korisnici navedenih usluga sukladno

broju dana izostanaka u?enika iz kole.

3. Dje?ji vrti?i kojima su osniva?i privatne pravne i fizi?ke osobe, vjerske zajednice

te obrtne djelatnosti dadilja koji su privremeno obustavili rad ostvaruju pravo na

puni iznos dosadanjeg sufinanciranja programa (1.000,00 kn za cjelodnevni

programa, 500,00 kn za poludnevni program po djetetu) uz uvjet da zadre isti broj

zaposlenih koji su imali i prije nastupanja mjera obustave rada.

4. Pravne i fizi?ke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti osloba?aju se

pla?anja komunalne naknade u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.

5. Pravne i fizi?ke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a u zakupu su

javnih povrina na podru?ju grada Samobora osloba?aju se obveze pla?anja

zakupnine u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.

Tako?er, paketu mjera u svrhu pomo?i gospodarstvu i gra?anima grada Samobora

pridruila se i Uprava t.d. Komunalac d.o.o., sljede?im odlukama:

1. Obustavlja se, danom donoenja odluke Stoera civilne zatite Republike

Hrvatske, naplata odvoza mijeanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve

pravne i fizi?ke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a ne?e biti u

mogu?nosti obavljati svoju djelatnost.

2. Obustavlja se, danom donoenja odluke Stoera civilne zatite Republike

Hrvatske, naplata zakupa poslovnih prostora u zakupu t.d. Komunalac d.o.o. za

sve pravne i fizi?ke osobe koje ne?e biti u mogu?nosti obavljati svoju djelatnost.

VMO

Ažurirano Subota, 21 Ožujak 2020 21:55
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Stoer civilne zatite Zagreba?ke upanije pozvao je organizatore ve?ih

skupova i okupljanja da obrate pozornost na preporuke Stoera civilne

zatite Republike Hrvatske:

MJERE VEZANE ZA ODGODU ILI OGRANI?AVANJE ORGANIZIRANIH SKUPOVA:

1. Preporu?uje se do daljnjega odgoditi sve skupove i organizirana

okupljanja na kojima sudjeluje vie od 1000 ljudi

2. Svi organizatori okupljanja (ve?ih i manjih) duni su osigurati

najvie higijenske standarde koji uklju?uju:

Jasno istaknute sljede?e upute:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/

Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima.

Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdre od uobi?ajenog neverbalnog

komuniciranja koje uklju?uje rukovanje i izbjegavaju blii socijalni kontakt.

Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili

povienu temperaturu (ve?u od 37.5 C) da ne dolaze na manifestacije.

Prije po?etka manifestacije dobiti suglasnost upanijskog stoera

civilne zatite i nadlenog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili

propisane upute.

Na?elnik Stoera civilne zatite Zagreba?ke upanije Nenad Babi?

apelira na organizatore da svakako razmotre odga?anje skupova na

kojima se predvi?a vie od 1000 ljudi. U slu?aju da organizatori

ipak ele odrati skup obavezno se moraju javiti upanijskom stoeru

minimalno 7 dana prije doga?anja na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

kako bi ishodili suglasnost Stoera i upanijskog zavoda za javno zdravstvo.

Skupovi i okupljanja na kojima se predvi?a manje od 1000 ljudi ne moraju

imati suglasnost upanijskog stoera, ali moraju ispuniti gore najvie

higijenske standarde.

Ponavljamo upute za gra?ane:

1. Svi gra?ani koji imaju simptome prehlade, a nisu bili u Kini,

Hong-Kongu, Japanu, Junoj Koreji, Singapuru, Iranu i Italiji

(Lombardija, provincije Modena, Parma, Piacenza, Reggio NellEmilia,

Pesaro, Rimini i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Osolla,

Vercelli, Padova, Treviso, Venezia i Bozen) unazad 14 dana ne trebaju

se javljati lije?nicima-epidemiolozima, ve? mogu kontaktirati svog

lije?nika obiteljske medicine telefonom.

2. Osobe koje su unazad 14 dana boravile u gore navedenim dravama,

a ne kalju, nemaju povienu temperaturu ili druge znakove prehlade,

moraju se javiti nadlenom lije?niku-epidemiologu ?iji broj mogu

dobiti preko upanijskih centara 112.

3. Osobe koje su boravile unutar 14 dana u gore navedenim dravama,

a koje kalju i imaju povienu temperaturu i druge znakove prehlade,

imaju obvezu javiti se telefonom svom nadlenom lije?niku obiteljske

medicine radi daljnjih uputa.

Tako?er, upanijski stoer Civilne zatite apelira na stanovnike

Zagreba?ke upanije da u slu?aju sumnje na koronavirus ne dolaze

osobno u domove zdravlja i prostore hitne medicine ve? da prema

gore navedenim uputama kontaktiraju svog lije?nika ili deurnog

epidemiologa koji ?e u slu?aju potrebe osigurati prijevoz pacijenata.

Deurni broj pri Zavodu za javno zdravstvo Zagreba?ke upanije je

099 48 27 486.

Ujedno, pozivaju se svi stanovnike Zagreba?ke upanije da se pridravaju

navedenih smjernica i uputa koje se svakodnevno auriraju i objavljuju

na web stranici

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti

/koronavirus-najnovije-preporuke/

Sve informacije vezane uz koronavirus pratite i na web stranicama

https://civilna-zastita.gov.hr/

Preuzeto sa Radio Samobor

Ažurirano Četvrtak, 12 Ožujak 2020 22:15
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Ažurirano Subota, 07 Ožujak 2020 22:50
 
Poziv na demonstraciju rezidbe vo?aka i vinove loze PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


Ažurirano Utorak, 18 Veljača 2020 21:54
 
JAVNI POZIV o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na podru?ju grada Samobora u 2020. godini PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Temeljem ?lanka 42. Statuta Grada Samobora (Slubene vijesti Grada Samobora

br. 3/16 ., 1/18 i 4/19), i ?lanka 18. Pravilnika o davanju poticaja za razvoj

poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na podru?ju grada Samobora

u 2020. godini (Slubene vijesti Grada Samobora br. 1/20),

gradona?elnik Grada Samobora raspisuje

JAVNI POZIV

o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje

lovstva na podru?ju

grada Samobora u 2020. godini

1. Predmet Javnog poziva:

Financijska sredstva iz Prora?una Grada Samobora za 2020. godinu

dodjeljuju

se za dolje navedene programske mjere.

Unutar programske mjereRAZVOJ POLJOPRIVREDE

sufinancirat ?e se:

 1. Razvoj sto?arske proizvodnje
 2. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima
 3. Premije osiguranja

Unutar programske mjereRURALNI RAZVOJ sufinancirat ?e se:

 1. Razvoj seoskog turizma
 2. Razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava
 3. Obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi
 4. O?uvanje seoskih tradicijskih gospodarstava
 5. Agrotehni?ke mjere za ure?enje i odravanje poljoprivrednih
 6. povrina

Unutar programske mjere RAZVOJ I UNAPRE?ENJE LOVSTVA

sufinancirat ?e se:

 1. Subvencija za osiguranje lovita
 2. Subvencija za unos divlja?i u lovite
 3. Subvencija za sprje?avanje teta od divlja?i
 4. Subvencija za ure?enje lovita (nabava opreme i strojeva)
 5. Subvencija za izgradnju ili adaptaciju lovno uzgojno-tehni?kih
 6. objekata i opremanje
 7. lovno-gospodarskih objekata.

2.Op?i uvjeti za dodjelu potpora:

2.1. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere RAZVOJ

POLJOPRIVREDE

imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik

poljoprivrednih gospodarstava kao i fizi?ke odnosno pravne osobe

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju

prebivalite odnosno sjedite na podru?ju grada Samobora te

poljoprivrednu proizvodnju, stoku ili gospodarski objekt za koju trae

potporu na podru?ju grada Samobora.

Iznimno, pravo na potporu unutar mjere Investicije u poljoprivrednim

gospodarstvima na ?itavom podru?ju grada Samobora te mjere Potpora

za nabavu mati?nog stada enskih rasplodnih grla (goveda, koza, ovaca

i krma?a), i Potpora za o?uvanje izvornih i zati?enih pasmina doma?ih

ivotinja na podru?ju Samoborskog i umbera?kog gorja, mogu ste?i i

fizi?ke odnosno pravne osobe s prebivalitem odnosno sjeditem na

podru?ju grada Samobora kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost,

a imaju locirano poljoprivredno zemljite ili proizvodni gospodarski

objekt izvan katastarskih granica grada Samobora odnosno u susjednoj

op?ini.

2.2. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere RURALNI

RAZVOJ imaju

obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih

gospodarstava kao i fizi?ke odnosno pravne osobe kojima je osnovna

djelatnost poljoprivredna proizvodnja ili bavljenje seoskim turizmom,

a imaju prebivalite odnosno sjedite na podru?ju grada Samobora.

2.3. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere POTICANJE

RAZVOJA LOVSTVA imaju lovozakupnici ili koncesionari zajedni?kih

i dravnih lovita na podru?ju grada Samobora.

2.4. Ostali uvjeti za dodjelu potpora utvr?eni su Pravilnikom o dodjeli

potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na

podru?ju grada Samobora u 2020. godini (Slubene vijesti Grada

Samobora br. 1/20). Zahtjevi koji nemaju priloenu potpunu dokumentaciju,

odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Pravilnika i Javnog poziva

za pojedinu potporu ne?e se razmatrati.

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: GRAD SAMOBOR,

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, Trg kralja

Tomislava 5, 10430 Samobor.

4. Vrijeme trajanja Javnog poziva: Do 30. studenog 2020. godine, osim

potpora unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ, podmjera

Agrotehni?ke mjere za ure?enje i odravanje poljoprivrednih povrina

do 31. oujka 2020. godine, a zahtjevi se rjeavaju prema redoslijedu

prispije?a, odnosno do utroka sredstava predvi?enih u

Prora?unu Grada Samobora za 2020. godinu.

5. Informacije : Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte

Europske unije Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5,

10430 Samobor, soba 133, na broju telefona 01/3363-177.

Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit

?e se na slubenoj internet stranici

Grada Samoborawww.samobor.hr.

KLASA: 320-09/20-01/1

URBROJ: 238-11-03-03/01-20-2


U Samoboru 27. sije?nja 2020.godine


GRADONA?ELNIK

Kreo Beljak, mag. educ. geogr.v.r.Ažurirano Četvrtak, 30 Siječanj 2020 22:14
 
ZBOR GRA?ANA RAKOVOG POTOKA PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Dopis Zbor gra?ana PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Zapisnik sa 16. sjednice VMO PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 
Plan izgradnje komunalne infrastrukture u 2020. g. PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Ažurirano Utorak, 21 Siječanj 2020 22:04
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 5 od 26

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok