Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Grad Samobor donio je niz mjera pomo?i u svrhu prevladavanja poteško?a

nastalih aktualnom epidemiološkom situacijom

 

Dana 18. ožujka 2020. gradona?elnik grada Samobora donio je niz odluka

u svrhu pomo?i gospodarstvu i gra?anima grada Samobora u prevladavanju

poteško?a izazvanih aktualnom epidemiološkom situacijom.

Donesene su sljede?e odluke:

1. U razdoblju od 16. ožujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade

Republike Hrvatske roditelji koji ne?e koristiti usluge gradskih dje?jih vrti?a

osloba?aju se pla?anja usluga sukladno broju dana izostanaka djeteta iz vrti?a.

2. U razdoblju od 16. ožujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade

Republike Hrvatske roditelji se osloba?aju pla?anja usluga školske prehrane i

produženog boravka za sve u?enika koji su korisnici navedenih usluga sukladno

broju dana izostanaka u?enika iz škole.

3. Dje?ji vrti?i kojima su osniva?i privatne pravne i fizi?ke osobe, vjerske zajednice

te obrtne djelatnosti dadilja koji su privremeno obustavili rad ostvaruju pravo na

puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja programa (1.000,00 kn za cjelodnevni

programa, 500,00 kn za poludnevni program po djetetu) uz uvjet da zadrže isti broj

zaposlenih koji su imali i prije nastupanja mjera obustave rada.

4. Pravne i fizi?ke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti osloba?aju se

pla?anja komunalne naknade u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.

5. Pravne i fizi?ke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a u zakupu su

javnih površina na podru?ju grada Samobora osloba?aju se obveze pla?anja

zakupnine u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.

Tako?er, paketu mjera u svrhu pomo?i gospodarstvu i gra?anima grada Samobora

pridružila se i Uprava t.d. Komunalac d.o.o., sljede?im odlukama:

1. Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike

Hrvatske, naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve

pravne i fizi?ke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a ne?e biti u

mogu?nosti obavljati svoju djelatnost.

2. Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike

Hrvatske, naplata zakupa poslovnih prostora u zakupu t.d. Komunalac d.o.o. za

sve pravne i fizi?ke osobe koje ne?e biti u mogu?nosti obavljati svoju djelatnost.

 

VMO

AĹľurirano Subota, 21 OĹľujak 2020 21:55
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mještani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok